VÅRT UPPDRAG

Nu skall du få höra min hemlighet. Den är mycket enkel: det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen.

Det säger Räven i boken Lilla Prinsen av Antoine de Saint-Exupéry. Vi behöver möta varandra med hjärtat, uppmuntra och stärka det positiva. I Grunderna för Gymnasiets läroplan talas det också om hjärtats bildning och om att växa som människa. Ledord är bland andra godhet, ansvar, nyfikenhet och samhörighet och det här är också hörnstenarna i Haru.
 

Vårt uppdrag är att:
 

 • odla en skolvardag med god vilja, dialog och en värdegrund som genomsyrar hela verksamheten 
 • stärka den holistiska människosynen 
 • stärka förmågan till empati och förmågan att samarbeta 
 • öka elevernas förståelse för sig själva, sina styrkor och sina möjligheter 
 • öka förståelsen för andra människor och deras förhållanden
 • öka viljan att värna om det gemensamma bästa och se olikheter som en rikedom
 • stärka kommunikativa färdigheter: förmågan att lyssna, föra en dialog och uttrycka sig mångsidigt och nyanserat
 • öka läslusten och nyfikenheten

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR

Målet är en välmående skola som präglas av öppenhet, delaktighet och personlig utveckling.

Målet är att stöda elevernas utveckling till individer som:

 • är goda, empatiska och harmoniska och som har självtillit och framtidstro 
 • har ett öppet, nyfiket och dynamiskt mindset och en humanistisk och holistisk människosyn 
 • är lyhörda och som har god förmåga att lyssna och gå i dialog 
 • är kommunikativa och kan uttrycka sina tankar och känslor nyanserat och mångsidigt i olika kontexter
 • har driv, vill utvecklas och samarbeta, värnar om det gemensamma bästa och tar ansvar för en hållbar livsstil
 • är bildade och har mångsidig läskunnighet och brett kunnande
 • tar initiativ och är aktiva medborgare

VÅRT SVAR PÅ ETT BEHOV

Haru är ett koordinerande skolnätverk som för aktörer med liknande målsättningar samman. Vi hjälper organisationerna att nå ut med information som stöder våra ändamål. Materialet finns samlat på ett ställe och alla i nätverket kan bidra till innehållet så att det möter behoven i skolorna.  

Verksamheten och satsningarna i Haru tar fasta på behov, styrdokument och forskning.

1. Värdegrundsfrågor, personlig utveckling och empati allt viktigare

Läroplanen
 

Läroplanen för den grundläggande utbildningen (GLP 2014) lyfter fram att varje barn är unikt och värdefullt i sig och ”har rätt att växa till sin fulla potential som människa och samhällsmedlem”. 

Haru vill stöda skolorna i deras uppdrag att hjälpa eleverna att hitta sina egna styrkor, stödja elevernas utveckling till harmoniska människor med god självkänsla, främja jämlikhet, likabehandling och rättvisa, öka förståelsen för kulturell mångfald, stödja elevernas utveckling till humana människor som strävar efter sanning, godhet och skönhet samt rättvisa och fred.

Agenda 2030
 

Bland Utrikesministeriets 17 mål på Agenda 2030 finns att:

- uppmuntra välmående för alla åldrar

- uppmuntra fredliga samhällen

- tillgodose tillgång till rättvisa för alla

- bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Det här vill Haru vara med och stöda i skolorna.

OECD
 

Elever behöver utveckla  värderingar och attityder minst lika mycket som kunskap och färdigheter för att skapa en bättre framtid med välmående individer, ett välmående samhälle och en välmående miljö.

Därför jobbar Haru med samsyn och värdegrundsfrågor som ska genomsyra hela verksamheten.

Embedding Values and Attitudes in Curriculum: Shaping a Better Future

och Haru arbetar med dessa frågor genom att: 

 • erbjuda pedagogiska material kring bl.a. emotioner, empati, värderingar och styrkor.
 • arbeta med skolans personal kring samsyn och värdegrundsfrågor.
 • samla material och idéer kring teman som t.ex. fredsfostran, kamratskap och antirasism producerade av samarbetspartner med samma målsättningar.

2. Psykisk ohälsa, mobbning och utanförskap har ökat

Enligt den svenskspråkiga umgdomsbarometern (2020) har den psykiska ohälsan ökat.

Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020

 

 

 

Vi kan  förhindra och minska ensamhet och utanförskap genom att ge eleverna mer möjligheter till växelverkan och utveckla deras sociala färdigheter t.ex. genom att lära dem att inleda, upprätthålla och avsluta interaktion, förstå andra, hantera konflikter och lösa problem.

OECD: How can education help fight loneliness     

 

Socioemotionella färdigheter (samarbetsförmåga, nyfikenhet, optimism, uthållighet eller grit, förtroende och sällskaplighet) är personliga energikällor, påverkar prestationsförmåga och skolframgång samt skyddar mot depression och skoltrötthet. Eftersom allt lärande är en social och relationell upplevelse, inte en transaktion av kunskap behöver vi stärka de här kompetenserna. Skolorna och lärarna har en tydlig roll när det gäller att utveckla dessa färdigheter. 

Elever som känner att de tillhör gemenskapen i skolan och som har goda relationer till sina lärare har starkare emotionella och interaktiva färdigheter. Forskningsdata visar också att elever som har goda relationer till sina lärare ser sig själva som mer optimistiska, nyfikna och motiverade. En positiv lärmiljö stöder också utvecklingen av elevernas emotionella färdigheter och motivations- och interaktionsfärdigheter.

Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills

Survey on Social and Emotional Skills (SSES): Helsinki (Finland)

 

och Haru jobbar preventivt med detta genom att:

 • erbjuda pedagogiskt material som uppmuntrar till samarbete och växelverkan.
 • utnyttja kreativa och funktionella arbetssätt och olika lärmiljöer i de pedagogiska materialen för att väcka nyfikenhet och arbetsglädje.
 • jobba för en holistisk människosyn, en gemensam och synlig värdegrund samt ett inkluderande skolklimat.
 • arbeta med socioemotionella färdigheter som är personliga energikällor, främjar välbefinnande och är verktyg som hjälper oss att hantera och reglera känslor och utveckla hälsosamma och positiva relationer.

 

3. Minskat intresse för läsning och försämrad läsförståelse 

Under de senaste tio åren har läsförståelsen försämrats och intresset för läsning minskat.

PISA-undersökningen år 2018

För att motverka den här trenden vill man i Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 inspirera till läsning och göra läskunnigheten mångsidigare, skapa strukturer för det läsfrämjande arbetet och stärka kompetensen vad gäller multilitteracitet.

 

och Haru motverkar den här trenden  genom att: 

 • erbjuda materialpaket med utgångspunkt i läsning, främst texter av Tove Jansson och uppgifter och aktiviteter som ökar läslusten och upptäckarglädjen och stärker kommunikativa färdigheter: förmågan att lyssna, föra en dialog och uttrycka sig mångsidigt och nyanserat.

 • presentera goda modeller, material och aktuella projekt av våra samarbetspartner ERTE, Sydkusten, Läsrörelsen, Läscentrum, Helmet och läsinspiratören Agneta-Möller-Salmela (Hangö stad)

 

 

4. Ångest inför framtiden
 

Ångest inför framtiden har ökat trots att vi har ett samhälle med möjligheter. Det finns en osäkerhet inför val och en rädsla för att välja fel och därmed missa chansen helt. Det saknas en tro på att världen är flexibel med och olika vägar framåt, att man kan välja om ifall man valt fel. För genom misstag och försök lär man sig, men man måste våga testa.

Den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020

Vi behöver se våra barn och ungdomar, ge dem uthållighet (grit), mod att våga testa sina vingar, hjälpa dem att hitta sina styrkor och tro på vad de kan och se möjligheterna hos sig själva och runt omkring sig.  

och Haru motverkar detta genom att:

 • öka förståelsen för sig själv, sina styrkor och sina möjligheter.
 • främja en holistisk människouppfattning. 
 • öka viljan att värna om det gemensamma bästa och tillsammans arbeta för en hållbar fredlig framtid. 
 • uppmuntra till goda möten och tillsammanskultur som stärker gemenskapen och inger en känsla av trygghet.  
 • föra goda samtal med utgångspunkt i läsning för att vidga förståelsen för andra verkligheter.

 

En ny värld kräver nya attityder och färdigheter

I artikeln beskriver skolnätverket Harus koordinator Annette Jansson och Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV, varför vi nu behöver stärka de socioemotionella färdigheterna och tänka nytt inom skolvärden.

Läs artikeLn